หน้าแรก หนังสือ ข้อคิดชีวิต กำลังบุญ ติดต่อเรา

 

  ชุดหนังสือกรุงนศรินทร์จัดทำขึ้น มีความประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นการเตือนสติให้มนุษย์ทำความดี ละเว้นความชั่ว โดยได้เสนอแนะหลักธรรมตามหลักอริยสัจ 4 ของการตรัสรู้ขององค์พระศาสดา ทั้งปัญหาจากทุกข์ สาเหตุตามหลักความจริงของทุกข์  ความเข้าใจตามความจริงของทุกข์ และการปฏิบัติจริงเพื่อความหลุดพ้นจากทุกขเวทนานั้น  ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มก็แตกต่างกันไปตามหัวข้อ ที่เสนอแนะวิธีการดับทุกข์นั้น...   สำหรับชุดหนังสือแบ่งทั้งหมดเป็น 10 เล่ม ด้วยกัน คือ

1. ส่องสว่าง 6. ลมหายใจที่เหลือ
2. มองเห็น 7. ชีวิตที่เปลี่ยน
3. เกิดสติ 8. ทางเดินธรรมะ
4. ศีล ๕ 9. บุญบาป
5. วางทุกข์...เกิดสุข 10. หลงผิด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด  


 

  คำขอขมาพระรัตนตรัย
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต้ อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

คำบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

คำบูชาพระ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธังอะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมังอะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆังอะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)
การเจริญสติ-การเดินจงกรม-การนั่งสมาธิ สำหรับผู้ฝึกใหม่
การเจริญสติ คือ การกำหนดอิริยาบถให้ทันในปัจจุบัน และการรับรู้ความรู้สึกตามทวารต่างๆ อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาให้มากที่สุด ความรู้สึกของคนมีทางรู้อยู่ 6 ทางคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้กำหนดรู้ไปตามจริงที่ใจรู้ พร้อมกับกิริยาเคลื่อนไหวอื่นๆ ทำอะไรก็ให้มีสติกำหนดรู้ให้ทันปัจจุบันให้มากที่สุด

อิริยาบถใหญ่ คือ การยืน เดิน นั่ง นอน อิริยาบถย่อย คือ การเคลื่อนไหวกายทุกกิริยาท เช่น การรับประทาน ดื่ม เคี้ยว กลืน เหลียว ก้ม เงย หยิบ ยก ตลอดจนการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ควรพยายามกำหนดให้ได้มากทุกคน ไม่มีใครกำหนดได้ทุกกิริยา ย่อมมีการพลั้งเผลอก็ให้กำหนดตามความเป็นจริง "เผลอหนอ"

ในการเดินจงกรม นั่งสมาธิ และเจริญสตินี้ การเจริญสติจัดว่ามีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง การเดิน จงกรมเป็นอันดับสอง และการนั่งสมาธิมีความสำคัญเป็นอันดับสาม ในอันที่จะทำให้เกิดปัญญา เมื่อเจริญสติกำหนดรู้ให้ต่อเนื่องกัน จิตจะสงบลงได้ ความฟุ้งซ่านจะน้อยลง จะเกิดความคิดถูก รู้ถูก พูดถูก ทำถูก ซึ่งเรียกว่า ปัญญา หรือ วิปัสสนาญาณ หรือความดำริชอบ ซึ่งเป็นวิชาแก้ปัญหาโลก-ปัญหาธรรม ได้อย่างถูกต้องและดียิ่ง ผลพลอยได้ที่ตามมาคือ การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและความสันติสุข...
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด  

Copyright © 2014 Krungnasarin.com All rights reserved. Web Design: Ns Design Web